button-beleidsplan

De geschiedenis van Slot Oostende- ontleend aan gemeentearchief van Goes

Slot Oostende is een bijzonder onderdeel van de geschiedenis van de Stad Goes. Het kasteel stamt in zijn eerste vorm uit de twaalfde eeuw.

De mythe bestaat dat Jacoba van Beieren een van de vroege bewoners van Het Slot is geweest en dat Slot Oostende geheime vluchtgangen had tot buiten de slotmuren.

Van het oude Slot resteren nog gewelven en een ridderzaal als deel van de toren. Het is het enige kasteel in de gemeente waar nog substantieel iets van over is. Interessante historische resten zijn in het gebouw en de tuin aangetroffen.

In 2016 vindt herontwikkeling van de locatie plaats met behoud van belangrijke historische elementen. Het slot wordt een stadsbrouwerij met gewelven, zalen, restaurant, winkel en historische tuin.

De Stichting Historisch Slot Oostende

Op 4 maart 2016 is de Stichting Historisch Slot Oostende opgericht. Doel van de Stichting is het bevorderen van het historisch en cultureel besef betreffende Slot Oostende en omgeving, alsmede het realiseren van een ontmoetingsplaats van historie en cultuur.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het is een zelfstandige Stichting met een onafhankelijke positie t.o.v. de eigenaren van Slot Oostende

Om het doel te realiseren zullen activiteiten worden ontwikkeld op de volgende terreinen:

– debatten, lezingen en literatuur
– muziek en theater
– tentoonstellingen
– rondleidingen in en rond het Slot en de omgeving
– beheer historische tuin met fundamenten
– kinderen, jeugd en scholen
– stadsevenementen

Activiteiten vinden plaats in en rond de historische omgeving van het Slot en de stad Goes. In de activiteiten zal de historie worden doorgetrokken naar het heden om zo interesse en betrokkenheid te verwerven.

Samenwerking met andere partners op het terrein van historie, kunst en cultuur wordt gezocht.

De organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
– Dekker J.J., voorzitter
– Janse A.J.A., secretaris
– Huige A.J., penningmeester
– Fierloos A.C.M., lid
– Lijdsman E., lid
– Buirma A.A., lid

Elk bestuurslid is kartrekker voor een bepaald werkveld binnen de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Om de activiteiten vorm te geven werkt per werkveld een coördinator met een groepje vrijwilligers samen in samenspraak met het betreffende bestuurslid.

Financiën

Om de activiteiten te kunnen realiseren zal de Stichting:
– vrienden werven
– bijdragen vragen van deelnemers
– subsidies aanvragen
– fondsen werven
– giften vragen aan bedrijven en vermogende personen

De algemene kosten zullen laag zijn aangezien activiteiten zoveel mogelijk door vrijwilligers worden gedaan en er slechts beperkt sprake zal zijn van vergoeding van werkelijk gemaakte kosten.

Activiteiten:
– debatten, lezingen en literatuur
– muziek en theater
– tentoonstellingen
– rondleidingen in en rond het Slot en de omgeving
– kinderen, jeugd en scholen
– stadsevenementen
– beheer historische tuin met fundamenten

Meerjarenambibitie

De Stichting Historisch Slot Oostende wil:
– een ontmoetingsplaats zijn op het terrein van kunst en cultuur voor een breed publiek
– historie en historische plek weer met de stad verbinden door programma’s en evenementen
– broedplaats zijn voor jong talent binnen een historische omgeving

Om de ambitie te kunnen waarmaken zal gewerkt worden met een jaarlijks activiteitenplan.

Eerste fase 2016-2017

In de startfase zal door de Stichting worden gewerkt aan:
– het opbouwen van een netwerk
– het opbouwen van de organisatie
– het realiseren van de financiele basis
– bekendheid genereren
– opstarten van het activiteitenprogramma

Activiteitenplan 2017

– boeken hoek en leestafel opzetten
– organiseren van 10 debatbijeenkomsten en lezingen
– jeugdactiviteiten: programma voor basisschooljeugd met het museum; jeugdtheater; debatten
– culturele evenementen: theater monumententour; Goes modestad; historische markt en lichtfestival; themajaar gemeente; open monumentendag
– wekelijks programma door jong talent
– 30 gevarieerde optredens theater en muziek
– beheer van de historische resten en de tuin
– historische rondleidingen in het Slot en de tuin
– historische brouwerijroute opzetten
– uitgave 2 boekjes en foto-exposities t.w. de wording van Slot Oostende en Het Slot door de eeuwen
heen
– expositie historische vondsten